• Γενικοί Όροι χρήσης

  Άρθρο1

  Για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την MobiStream OÜ (Punanetn 56, lasnamae linnaosa) εφεξής καλούμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Χρήσης. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και περιλαμβάνουν παροχή περιεχομένου ή συγκεκριμένων επάθλων μέσω διαδραστικών διαγωνισμών. Οι υπηρεσίες υποστηρίζονται τεχνικά στην Ελλάδα από την Pay Chimp Ltd. – 1, KingsAvenue, London, United Kingdom, N21 3NA.

  Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών γίνεται με τη βούληση και ύστερα από συγκεκριμένες ενέργειες του χρήστη, αφού προηγουμένως διαβάσει το παρόν κείμενο. Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου γίνεται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας καταγράφεται και αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό μας σύστημα.

  Το παρόν κείμενο μπορεί να τροποποιηθείμε σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης συναινεί με τους τροποποιημένους όρους οι οποίοι υπερισχύουν των παλαιοτέρων, εφόσον συνεχίζει τη χρήση της υπηρεσίας και μετά τις σχετικές αλλαγές.

  Άρθρο 2 – Κοστος υπηρεσιών

  Το κόστος των υπηρεσιών αναγράφεται στο διαδίκτυο (http://paychimp.co/pinakas-ypp/)

  Ο χρήστης που ενεργοποιεί συνδρομητική υπηρεσία λαμβάνει 3 μηνύματα κάθε εβδομάδα, που χρεώνονται με τη λήψη τους και κοστίζουν 2,08 € το καθένα (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Τα μηνύματα αυτά στέλνονται από τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία 19366. Οι χρεώσεις γίνονται μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας (Τελική τιμή μηνύματος)

  Τα δυο πρώτα μηνύματα που θα λάβει ο χρήστης (ΡΙΝ και καλωσορίσματος) είναι δωρεάν, όπως και τα μηνιαία ενημερωτικά μηνύματα και το μήνυμα απενεργοποίησης. Τα δωρεάν μηνύματα στέλνονται από τον κωδικό 19377 ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για αυτό το σκοπό και ο χρήστης δεν μπορεί να στείλει μήνυμα σε αυτό τον 5ψήφιο νούμερο.

  Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής των χρεώσεων σε περίπτωση μη χρήσης της υπηρεσίας για λόγους που αφορούν τον ίδιο.

  Άρθρο 3 – Τροποποίηση κόστους

  Ο χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της MobiStreamOÜνα τροποποιεί μονομερώς τις τιμές των υπηρεσιών αφού προηγηθεί σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης συναινεί με τις νέες τιμές εφόσον συνεχίζει τη χρήση της υπηρεσίας και μετά την ανωτέρω τροποποίηση.

  Άρθρο 4 – Παύση υπηρεσιών

  Οι υπηρεσίες απενεργοποιούνται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο διαδίκτυο, δηλαδή με σχετικό αίτημα του χρήστη ή αν θεωρηθεί ότι η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε κατά παράβαση του παρόντος κειμένου ή αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας το ζητήσει, χωρίς να υπάρχει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη (π.χ. για υπόλοιπο πιστωτικών μονάδων).

  Άρθρο 5 – Δικαιώματα

  1.Οι υπηρεσίες δεν σχετίζονται με κανένα προϊόν ή τρίτη εμπορική εταιρεία. Τυχόν προϊόντα που προσφέρονται είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή της υπηρεσίας.

  2.Απαγορεύεται η εκ μέρους του χρήστη η χρήση τυχόν ευρεσιτεχνιών, πνευματικών εν γένει δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και επωνυμιών, λογοτύπων, και κάθε είδους γενικών δικαιωμάτων που αφορούν την υπηρεσία

  3.Απαγορεύεται, εκ μέρους του χρήστη, κάθε είδους εκμετάλλευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, τροποποίηση των υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση φέρει ευθύνη σε αποζημίωση έναντι της MobiStream OÜ την οποία και αποδέχεται με το παρόν κείμενο

  Άρθρο 6 – Ευθύνη ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Ο χρήστης ενεργοποιεί τις υπηρεσίες με αποκλειστικά δική του βούληση και αντίστοιχες ενέργειες. Η MobiStream OÜ δεν φέρει ευθύνη για την επιλογή της υπηρεσίας.

  Οι υπηρεσίες παρέχονται με την προϋπόθεση ύπαρξης σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Δεν υπάρχει ευθύνη για διακοπές ή κακή λήψη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης ή ελαττώματος στην σύνδεση. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα για τους λόγους αυτούς να ζητήσει επιστροφή ή μείωση των χρεώσεων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η κακή λειτουργία της υπηρεσίας έγινε με ευθύνη της εταιρείας ,ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει μόνο την επιστροφή ή μείωση των χρεώσεων.

  Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων και η αποζημίωση για αυτό τον λόγο θα αναφέρεται σε κάθε είδους ζημία που θα προκαλέσει στην εταιρεία.

  Άρθρο 7 - Επεξεργασία Πληροφοριών

  Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου γίνεται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας, όπως και το ιστορικό κίνησής του, καταγράφονται και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για τον συγκεκριμένο εμπορικό σκοπό και επεξεργάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου και την νομοθεσία που ισχύει. Ο χρήστης συναινεί σε αυτήν την επεξεργασία, με βάση το παρόν κείμενο.

  Άρθρο 8 – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

  Αρμόδια για κάθε διαφορά από το κείμενο είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

  Ειδικοί όροι χρήσης

  Οι ειδικοί όροι αφορούν τις υπηρεσίες που δίνουν στο χρήστη το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό με συγκεκριμένο έπαθλο.Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα ισχύουν οι γενικοί όροι χρήσης.

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Άρθρο 1

  Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με συγκεκριμένο έπαθλο δεν διαφοροποιείται από την υπηρεσία και δεν έχει επιπλέον κόστος. Για το κόστος των χρεώσεων ισχύουν οι γενικοί όροι χρήσης .

 • Συνδρομές ή Συχνές Ερωτήσεις

  Δικαίωμα συνδρομής στην υπηρεσία APPBOX έχει κάθε ενήλικος κάτοχος κινητής τηλεφωνικής σύνδεσης και/ή που έχει την άδεια του ατόμου που πληρώνει την σύνδεση αυτή.

  Κάθε χρήστης που ενεργοποιεί την υπηρεσία APPBOX λαμβάνει περιεχόμενο ψυχαγωγικού χαρακτήρα (παιχνίδια,ringtonesκλπ),ή συμμετέχει σε διαγωνισμό με συγκεκριμένο έπαθλο με την προϋπόθεση ότι η συσκευή που χρησιμοποιεί είναι κατάλληλη για αυτό το σκοπό.

  APPBOX

  Κάθε χρήστης λαμβάνει εβδομαδιαία πιστωτικές μονάδες ώστε να μπορεί να αποκτήσει το προσφερόμενο περιεχόμενο (παιχνίδια, ringtones κλπ.). Οι πιστωτικές μονάδες που δεν χρησιμοποιούνται κάποια εβδομάδα, μεταφέρονται στην επόμενη.

  Shortcode: 19366

  Η υπηρεσία APPBOX προσφέρεται από την MobiStreamLtdκαι είναι συνδρομητική. Τα μηνύματα που λαμβάνει ο χρήστης (3 sms/εβδομάδα) είναι χρεώσιμα κατά τη λήψη τους και κοστίζουν 2,08 €/SMS. Εβδομαδιαία χρέωση 6,24 € (Τελική τιμή μηνύματος). Η χρέωση γίνεται μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας

  Η Pay Chimp Ltd. υποστηρίζει τεχνικά την υπηρεσία APPBOX στην Ελλάδα (1 KingsAvenue, London, United Kingdom, N21 3NA) στην τηλεφωνική γραμμή 211-1881777 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η εξής: support@paychimp.co.

  Απενεργοποίηση συνδρομής:

  Με αποστολή μηνύματος STOP BOXστον κωδικό της υπηρεσίας. Το μήνυμα απενεργοποίησης έχει απλή χρέωση μηνύματος. Η επιβεβαίωση απενεργοποίησης γίνεται με δωρεάν μήνυμα που λαμβάνει ο χρήστης από τον κωδικό 19377. Στον κωδικό αυτό ο χρήστης δεν μπορεί να στείλει μήνυμα.

 • ΠολιτικήΑπορρήτου

  ΠολιτικήΑπορρήτου (Φεβρουάριος / 2018)

  Η MobiStream OÜ, εδρεύει στο Ταλίν Punane tn 56, lasnamae linnaosa και έχει διεύθυνση ιστοσελίδας http://gr.appbox.click. Με το παρόν κείμενο προβλέπονται όσα θέματα αφορούν τα προσωπικά δεδομένα .

  Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων δεν συλλέγονται εφόσον τα γνωρίζουμε ή διαγράφονται αμέσως μόλις ενημερωθούμε Κάθε τροποποίηση του παρόντος κειμένου δημοσιεύεται και αποτελεί ένα σώμα με τους Γενικούς όρους χρήσης. Η συλλογή, επεξεργασία κλπ. δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη ή τρίτο μέρος, διέπονται από το παρόν κείμενο.

  ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να αφορούν στο ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό ή και άλλα που θα ζητηθούν και οι χρήστες θα παράσχουν.

  Η συλλογή των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται μόνο όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει υπηρεσίες μας με εγγραφή ή χωρίς εγγραφή, μέσω της κινητής τηλεφωνικής του σύνδεσης ή από τρίτα συνεργαζόμενα μέρη ή πηγές βάσεων δεδομένων, πχ. Δημόσιες.

  Cookies

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται και απομνημονεύουν πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες του χρήστη Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρισθεί το πρόγραμμα περιήγησής σαςκαι να διαπιστωθεί εάν έχει εγκατασταθεί το λογιστικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας

  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πληροφορίες για τη δραστηριότητα και για την επιλογήτων διαφημίσεων πουσας ενδιαφέρουν με βάση τις ανωτέρω δραστηριότητες

  Με το παρόν κείμενο δίνετε την συγκατάθεσή σας στην λήψη cookies. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα προγραμματισμού της συσκευής σας για προειδοποίηση ή άρνηση τοποθετήσεώς τους με τον κίνδυνο να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μας.

  Η συλλογή δεδομένων γίνονται για ενημέρωση του λογαριασμού ή των υπηρεσιών μας, καθώς επίσης για ασφάλεια και άλλους νόμιμους λόγους, όπως πχ η απομνημόνευση της διεύθυνσης ΙΡ, το πρόγραμμα περιήγησης, ημερομηνία επίσκεψης σε συγκεκριμένες σελίδες.

  Με το παρόν κείμενο δίνετε την συγκατάθεσή σας για την συλλογή δεδομένων από την Εταιρεία. Κάθε φορά που παρέχετε δεδομένα σας θα ενημερώνεστε σχετικά με το ποιος τις συλλέγει και για ποιον λόγο, ενώ θα έχετε δικαίωμα επιλογής για τη χρήση τους.

  Δεν θα μεταβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους που δεν είναι συνεργάτες μας, εκτός αν ζητηθεί και δοθεί η συναίνεσή σας.

  Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των cookies που πιθανόν υπάρχουν σε διαφημίσεις τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές τρίτων μερών διαφημιστικών ή μη που εμφανίζονται στη σελίδα μας στο διαδίκτυο.

  Σε κάθε περίπτωση τρίτων μερών, πρέπει να ανατρέχετε στα αντίστοιχα κείμενα Πολιτικής Απορρήτου.

  Τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συγγενείς εταιρείες που συνδέονται με τις υπηρεσίες μας αλλά και από τον παροχο κινητής τηλεφωνίας αναφορικά με τις χρεώσεις σας. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα για σκοπούς έρευνας ή για λόγους στατιστικούς ή διαχείριση των υπηρεσιών (παραγγελίες, διαγωνισμούς κλπ.). Στην τελευταία περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα τα δεδομένα σας να μοιραστούν με εξωτερικούς συνεργάτες αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους.

  Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν άνευ συγκαταθέσεώς σας προκειμένου να προστατευθεί νόμιμα κάθε δικαίωμα της Εταιρείας ή των συνεργατών-υπαλλήλων της, για κάθε υποψία κινδύνου ή απάτης, και γενικά για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Στην περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους της εμπορικής επιχείρησης τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν στον νόμιμο διάδοχο.

  Για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιούνται όλα τα πρόσφορα μέσα και προβλέπονται όλες οι κατάλληλες μέθοδοι.

  Η διόρθωση, διαγραφή και κάθε θέμα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. support@paychimp.coή της τηλεφωνικής γραμμής.211-1881777 τηρουμένων των οριζόμενων εκ του νόμου.